Get Adobe Flash player

ยื่นคำร้องออนไลน์

ข้อกฎหมาย

(1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

(2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537

(3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

(6) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7)

(7) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.