Get Adobe Flash player

Login Form

ยื่นคำร้องออนไลน์

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

 

     ป้ายที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่  ป้ายแสดง  ป้ายยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าและประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร  ภาพหรือเครื่องหมาย  ที่สลัก  จารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ

  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

1.เจ้าของป้าย

          กรณีไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  หรือไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายได้  ให้ถือว่าผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินป้ายติดตั้งหรือแสดงอยู่มีหน้าที่เสียภาษี  ตามลำดับ

 

2.อัตราภาษีป้าย

          2.1   อักษรไทยล้วน  คิดอัตรา  3  บาท  ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร

          2.2   อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ  หรือปนกับภาพ  และ / หรือเครื่องหมายอื่น  คิดอัตรา  20  บาท  ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร

          2.3  ป้ายดังต่อไปนี้  คิดอัตรา  40  บาท  ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร

               (ก)  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่

               (ข)  ป้ายมีอักษรไทยบางส่วน  หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

ป้ายตามข้อ 1,2 และ3  เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว  ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ  200  บาท  เสียภาษีป้ายละ  200  บาท

ยื่นแบบ  ภ.ป. 1 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม  ของทุกปี

      ชำระ ภายใน   15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

เงินเพิ่ม   ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่ม

ร้อยละ 10  ของค่าภาษีป้าย 

 

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.