Get Adobe Flash player

ยื่นคำร้องออนไลน์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านซ่าน ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย bansan 31
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย bansan 33
ข้อมูลสถิติการให้บริการของ อบต.บ้านซ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง ก.ย.63 - มี.ค.64) เขียนโดย bansan 42
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย bansan 38
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านซ่าน เขียนโดย bansan 43
ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เขียนโดย bansan 35
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่านประจำปี 2563 เขียนโดย bansan 28
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เขียนโดย bansan 602
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย bansan 524
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 1049

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.