Get Adobe Flash player

ยื่นคำร้องออนไลน์

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เขียนโดย bansan 10
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 24
ประกาศที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เขียนโดย bansan 43
ข้อมูลสถิติการให้บริการของ อบต.บ้านซ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง ก.ย.63 - มี.ค.64) เขียนโดย bansan 92
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย bansan 85
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่านประจำปี 2563 เขียนโดย bansan 77
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เขียนโดย bansan 667
รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย bansan 36
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย bansan 580
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 1102

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.