Get Adobe Flash player

ยื่นคำร้องออนไลน์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (e-PlanNACC)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.2563 - มี.ค. 2564)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  1. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <<คลิก>>
  2. แนวทางการปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริต <<คลิก>>
  3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการจ้อร้อวเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน <<คลิก>>

 

ยื่นคำร้องออนไลน์ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต <<คลิกที่รูปด้านล่าง>>

 

 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร <<คลิก>>
  2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร <<คลิก>>
  3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 <<คลิก>>
  4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต <<คลิก>>
  5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร <<คลิก>>

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของจังหวัดสุโขทัย

- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์ ยึดหลักธรรมาภิบาล

- มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.