Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

สำนักปลัด

 

พ.จ.อ.นเรศ  เทียนบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

นายสุริยะ  ขำพงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางศิริมาพร  ชลฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภาคภูมิ   ประสาท

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววิภาพร  ศิลปชัย

นักจัดการงานทั่วไป

นายปรวีร์   โง้วศิริ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนาราภัทร   เชิดฉาย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชลดา    ชูแจ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมชาย   เนียมปิ่น

พนักงานขับรถ

นางสุชิน  คงเวชย์

คนสวน

 

   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.