Get Adobe Flash player

ยื่นคำร้องออนไลน์

สำนักปลัด

 

พ.จ.อ.นเรศ  เทียนบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

นายสุริยะ  ขำพงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

นางสาววิภาพร  ศิลปชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภาคภูมิ   ประสาท

นักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนาราภัทร   เชิดฉาย

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมชาย   เนียมปิ่น

พนักงานขับรถ

นางสุชิน  คงเวชย์

คนสวน

นางสาวชลดา    ชูแจ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.