Get Adobe Flash player

Login Form

ยื่นคำร้องออนไลน์

นับจำนวนผู้เข้าชม

8799187
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
445
3192
445
8786949
6204
64745
8799187

Your IP: 18.212.120.195
Server Time: 2021-12-05 15:56:09

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1    แนวทางการพัฒนาก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน  สะพาน  รางระบายน้ำ ฯลฯ

1.2    แนวทางการพัฒนาก่อสร้างซ่มอแซมบำรุงรักษาสิ่งสาธารณสุขและสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น  ไฟฟ้า  ประปา ฯลฯ

2.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางการศึกษาในทุกระดับ

2.2 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากจน

2.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.4  แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.5  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข  อนามัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

               3.1  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพุทธศาสนา  วัฒนธรรม  จารีต 

                ขนบธรรมเนียม  ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1    แนวทางการส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  อุปโภคบริโภคและการจัดการระบบชลประทานให้มีคุณภาพ

4.2    แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ

5.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

5.1    แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น

5.2    แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

5.3    แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายของรัฐ  จังหวัด  และ อปท.

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.