Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ---> รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ---> การรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.