Get Adobe Flash player

Login Form

ยื่นคำร้องออนไลน์

นับจำนวนผู้เข้าชม

8799063
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
321
3192
321
8786949
6080
64745
8799063

Your IP: 18.212.120.195
Server Time: 2021-12-05 14:16:01

พนักงานส่วนตำบล

สำนักปลัด

 

พ.จ.อ.นเรศ  เทียนบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

นายสุริยะ  ขำพงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาววิภาพร   ศิลปชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภาคภูมิ   ประสาท

นักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

-

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

-

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนาราภัทร   เชิดฉาย

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมชาย  เนียมปิ่น

พนักงานขับรถ

นางสุชิน  คงเวชย์

คนสวน

นางสาวชลดา    ชูแจ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐจรีย์   เทียนบุตร

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวัชรินทร์   ปั้นลี้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

 

นางเบญจา   จันทร์เกษม

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวเตือนใจ   ทองจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางวลิดา   จันทร์สวัสดิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

นางกรองกาญจน์   ฝั้นวงศ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

 

 

 

นางสาวกนกวรรณ   ทองกรณ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววรรณา   วรรณบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางสาวศจี   อยู่เชื้อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

นายธีระชัย  ชาติอุดม

ผู้อำนวยการกองโยธา

นายสมคิด  เทพยศ

นายช่างโยธา

นายนิพนธ์   แสนนนท์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางปิยวรรณ   วัชราภิรักษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอิฐสรีย์    นามแสงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุข


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางสาวอินทิรา  เปลือกแค

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางสาววรรณพร     มากคง

ครูผู้ดูแลเด็ก

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุจิตร   ยมนา

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวรางคณา   ใจเที่ยง

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

นายฐิติพัทธ์   อินปรางค์

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา   

นางสาวจินตนา   ละอูป

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิราวรรณ   บัวนาค

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนัดดาพร   เดือนแด่น

ครูผู้ดูแลเด็ก

 


 

 

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.