Get Adobe Flash player

Login Form

ยื่นคำร้องออนไลน์

นับจำนวนผู้เข้าชม

8799059
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
317
3192
317
8786949
6076
64745
8799059

Your IP: 18.212.120.195
Server Time: 2021-12-05 14:12:21

บทบาทหน้าที่


     1. สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,คณะกรรมการบริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
      2. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล  รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
      3. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล  การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานบำรุง  ซ่อม  และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ  และการออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบล  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
     4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
     5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  
 

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.