Get Adobe Flash player

Login Form

สถานีข่าว

นับจำนวนผู้เข้าชม

6809320
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1892
2916
1892
6785987
54381
86534
6809320

Your IP: 3.227.235.71
Server Time: 2019-08-18 13:59:40

ผู้นำท้องถิ่น

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

รูป

1

บ้านซ่าน

นายชัยรัตน์  บัวนาค

 

 

2

บ้านซ่าน

นายรัตนากร  เมฆพุฒ

กำนันตำบลบ้านซ่าน

 

3

บ้านซ่าน

นายเพชรรุ่ง  อยู่เชื้อ 

 

 

4

บ้านซ่าน

นายบัว  อินทร์สอน

 

5

บ้านซ่าน

นายธงชัย  พรมสอน

 

 

6

บ้านซ่าน

นางกิ่ง   พรมสอน

 

7

บ้านหนองเรียง

นายปลั่ง  นฤสุข

 

 

8

บ้านปากคลองแดน

นายเปรย  อินบุตร

 

9

บ้านทุ่งรวงทอง

นายอุทิตย์  อยู่เชื้อ

 

 

10

บ้านทุ่งมะโกเขียว

นายคะแนน  นาคมี

 

 

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2539  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่มที่  113  ตอนพิเศษ  52 ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านซ่าน  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย

         

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย  ระยะทางห่างจากอำเภอศรีสำโรง  ประมาณ  10  กิโลเมตร  มีพื้นที่อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ตำบลหนองกลับ  อำเภอสวรรคโลก

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลบ้านนา  ตำบลบ้านไร่  อำเภอศรีสำโรง

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลวัดเกาะ  อำเภอศรีสำโรง  และตำบลท่าทอง  อำเภอสวรรคโลก

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ตำบลเมืองบางขลัง  อำเภอสวรรคโลก  และตำบลบ้านไร่ 

                                         อำเภอศรีสำโรง

ตำบลบ้านซ่าน  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  13,866  ไร่  หรือประมาณ  22.18  ตรารางกิโลเมตร  และมีเนื้อที่ ที่เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำหมู่บ้าน  2  แห่ง  ดังนี้

                   1.บริเวณ  หมู่ที่ 10  บ้านทุ่งมะโกเขียว  ตำบลบ้านซ่าน  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย 

ประมาณ  25  ไร่

                   2.บริเวณ  หมู่ที่  8  บ้านปากคลองแดน  ตำบลบ้านซ่าน  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย 

ประมาณ  4  ไร่

          ภูมิประเทศ

                   ตำบลบ้านซ่าน  มีพื้นที่ส่วนมากมักจะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  โดยทั่วไปเหมาะแก่การเกษตรกรรม  มีพื้นที่ทำการเกษตร  ประมาณ  12,822  ไร่ 

 

 

          แหล่งน้ำสาธารณะ

1.       หนองไอ้ข้อง  หมู่ที่ 10  เนื้อที่  60  ไร่

2.       หนองควายตาย  หมู่ที่ 10  เนื้อที่  19  ไร่

3.       หนองบัวพาน  หมู่ที่ 10  เนื้อที่  21  ไร่

4.       หนองโพธิ์-หนองยุบ  หมู่ที่  10  เนื้อที่  34  ไร่

5.       หนองหมู  หมู่ที่ 10  เนื้อที่  6  ไร่

6.       หนองเรียง  หมู่ที่ 7  เนื้อที่  4  ไร่

7.       หนองมะตูม  หมู่ที่  7  เนื้อที่  17  ไร่

8.       หนองน้ำใส  หมู่ที่ 7  เนื้อที่  5  ไร่  

          ประชากร

                   จำนวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร์)   ทั้งสิ้น  4,023  คน  แยกเป็นชาย  1,947  คน 

หญิง  2,076  คน  แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้

 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน  ข้อมูล  ณ เดือนตุลาคม  2561  สำนักทะเบียนอำเภอศรีสำโรง

              จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์มีทั้งหมด  1,363  หลังคาเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านซ่าน

149

188

220 408

2

บ้านซ่าน

166

225

236 461

3

บ้านซ่าน

106

162

185 347

4

บ้านซ่าน

110

160

180 340

5

บ้านซ่าน

132

170

195 365

6

บ้านซ่าน

148

238 222 460

7

หนองเรียง

153

229 230 459

8

ปากคลองแดน

171

230 247 477

9

ทุ่งรวงทอง

92

147 157 304

10

ทุ่งมะโกเขียว

136

198

204 402

รวม

1,363

1,947

2,076 4,023

 

สถานที่สำคัญในชุมชน

      

 

 สถานที่สำคัญในชุมชน

                                                         

 

                                          วัดบ้านซ่าน

                               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่าน  หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่าน

       

                               วัดสันติธรรมวนาราม(บ้านหนองเรียง) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรียง  

                                                                                  ตำบลบ้านซ่าน

                                           วัดปากคลองแดน  หมู่ที่ 8  บ้านปากคลองแดน ตำบลบ้านซ่าน

                                                                               

                              โรงเรียนปากคลองแดน หมู่ที่ 8 บ้านปากคลองแดน ตำบลบ้านซ่าน 

                                         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน

                                                                                 หมู่ที่ 10  ตำบลบ้านซ่าน

                                         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านซ่าน

          

          

   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.