Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

                                        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน

                             เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561

 

           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  กันยนยน  2561

             เอกสารแนบ      (      1       )    (      2       )    (      3       )     (      4       )    (       5      )    (       6      )    (       7      )     

           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  สิงหาคม  2561

             เอกสารแนบ    (     1        )    (      2       )    (     3        )     (       4      )

           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  กรกฎาคม  2561

             เอกสารแนบ    (     1     )   (     2     )    (     3     )      (     4     )   (     5    )    (    7    )   (    8    )     (      9     )

           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มิถุนายน  2561

             เอกสารแนบ    (    1    )  (    2    )   (    3    )   (    4    )   (    5    )   (    6    )   (     7    )   (    8   )   (    9   )   

           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  พฤษภาคม  2561

             เอกสารแนบ  (   1   )   (   2   )   (   3   )   (   4   )   (   5   )

           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  เมษายน  2561

              เอกสารแนบ  (    1    )   (    2    )   (    3    )   (    4    )   (    5    )    (    6    )   (    7    )   (    8    )   (    9    )   (    10    )

           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มีนาคม  2561

             เอกสารแนบ    (  1   )    (  2   )   (   3  )   (   4   )  (   5   )    (   6   )   (   7   )   (    8    )   (   9   )   (   10   )

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2561

              เอกสารแนบ    (  1  )   (  2  )   (  3  )  (  4  )   (  5  )   (  6  )   (  7  )   (  8  )   (  9  )   (  10  )  

           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มกราคม  2561    

              เอกสารแนบ    (  1   )   (  2   )   (  3   )   (  4   )   (  5   )   (  6   )   (  7   )   (  8   )

              สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  ธันวาคม  2560    

              เอกสารแนบ    (  1   )   (  2   )   (  3   )   (  4   )   (  5   )   (  6   )   (  7   )   

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2560    

       

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  ตุลาคม  2560

                              เอกสารแนบ     (  1  )  (  2 )  (  3  )  (  4  )  (  5  )  (  6  )  (  7  )  

   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.