Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

                   

                                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน

                             เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560

 

                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  ตุลาคม 59

                              เอกสารแนบ     (  1  )     (  2  )     (  3  )    (   4   )    (  5  )     (  6  )     (  7  )      (  8  )     

 

                สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  พฤศจิกายน 59

                              เอกสารแนบ     (  1  )     (  2  )     (  3  )     (  4  )    (  5  )     (  6  )     (  7  )      (  8  )     (  9  )    

 

                 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  ธันวาคม 59

                              เอกสารแนบ     (  1  )     (  2  )     (  3  )     (  4  )     (  5  )     (  6  )     (  7  )      

 

                 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มกราคม 60

                              เอกสารแนบ     (  1  )     (  2  )     (  3  )     (  4  )     (  5  )     (  6  )     (  7  )      (  8  )     (  9  )    (  10  )    (  11  )    (  12  )

 

                  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 60

                              เอกสารแนบ     (  1  )     (  2  )     (  3  )     (  4  )     (  5  )     (  6  )     (  7  )      (  8  )     (  9  )   

 

                  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มีนาคม 60

                              เอกสารแนบ     (  1  )     (  2  )     (  3  )     (  4  )     (  5  )     (  6  )     (  7  )      (  8  )     (  9  )    (  10  )

 

                 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  เมษายน 60

                              เอกสารแนบ     (  1  )     (  2  )     (  3  )     (  4  )     (  5  )     (  6  )     (  7  )     

 

                 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  พฤษภาคม 60

                               เอกสารแนบ  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  

 

                 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  สิงหาคม 60

                               เอกสารแนบ  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )  ( 11 )  ( 12 )  ( 13 )   

 

                 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  กันยายน 60

                               เอกสารแนบ  ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )

 
   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.